اخبار

دندان های پوسیده کودک به جای کشیدن باید ترمیم شود

رقیه ایرانپور، دندانپزشـک عمومی، از این موضوع سـخن میگویـد کـه خانواده هـا بـا تصـور اینکـه دندان هـای شـیری در شش سـالگی می افتـد برای ترمیم پوسـیدگی آنهـا اقدامی نمی کننـد، می گویـد: دندان هایی کـه می افتنـد دندان های قـدام و جلویـی هسـتند و دندان هـای آسـیاب تـا 12 سـالگی در دهـان کـودک می ماننـد؛ بنابرایـن اگـر تـا پنج سـالگی کـه دنـدان پوسـیده اسـت، ترمیـم نشـود یـک سـال بعـد عفونت می کنـد و بایـد از دهـان خارج شـود.

شناسایی کبد چرب با آزمایش های ابتدایی

لیلا لقمانی: بیماری کبد چرب، بیماری سلول های کبد انسان است که اخیرًا به علت افزایش میزان چاقی در جامعه ما افزایش یافته است. اهمیت این بیماری به خاطر تخریب سلول های کبدی است که در صورت عدم تشخیص زودرس و درمان مناســب میتواند منجر به بیماری پیشرفته و غیرقابل برگشت کبدی به نام سیروز شود که درمان آن پیوند کبد است.

آلودگی هایی که ناباروری می آورند

نابــاروری موضوعی که تا همین چند ســال پیش یکی از علل طلاق های ثبت شــده به حساب می آمد. در حال حاضر به گفته کارشناســان حوزه ناباروری با توجه به توســعه علم و روش های باروری بیماری های این حوزه قابل درمان است.

افزایش زیبایی لبخند در کلینیک سیواک شهرک سلامت

متخصـص بیماری هـای دهان، فـک و صـورت بـا بیـان اینکه در شهرک سلامت، کلینیک تخصصی دندان پزشکی سیواک فعـال اسـت و تمامی مشـکلات دهـان و دنـدان را بررسـی و بـا بهتریـن روش درمـان میکنـد، میگویـد: در ایـن کلینیـک یک قسـمت تخصصی قرار دارد کـه در زمینه زیبایی انـواع خدمات را بـه مراجعـه کننـدگان ارائـه میدهـد.

تشخیص توده خوش خیم و بدخیم سینه بر عهده پزشک است

بیــش از 99 درصــد کیســت های ســینه در بانــوان خطرنــاک نیســتند و احتمــال ســرطان را بــالا نمــی برنــد. ایــن کیســت ها حتــی نیــاز بــه درمــان ندارنــد و اصــولا هیــچ درمانــی بــر روی آنهــا اثــر نــدارد.